Logo Main

Veelgestelde vragen

Vraag & antwoord

Door de ontwikkeling van een woongebied in de Verbroederingslaan voorziet de ontwikkelaar in de realisatie van een nieuwe sportsite in het park- en recreatiedomein Zelzate Zuid.
Na het principeakkoord waarin alle betrokken partijen hun goedkeuring hebben gegeven, worden de plannen in detail uitgewerkt. Rekening houdend met de afgesproken richtlijnen, ieders verwachtingen en de te volgen timing.
Door dit uniek initiatief creëert Zelzate voor alle inwoners een fantastische park- en recreatieomgeving, met daarin een fonkelnieuw sportcomplex voor vijf sportclubs. Op de huidige sportterreinen ontstaat een doordacht woongebied, waar een combinatie wordt gemaakt tussen één- en meergezinswoningen, betaalbaar wonen in een groene omgeving. Door de creatie van het woongebied en de inbreng van de vele partners maakt het de gemeente Zelzate mogelijk om deze beide projecten te realiseren.
In de Verbroederingslaan zijn dat naast de gemeente Zelzate, Groep Huyzentruyt en cvba Wonen. In Zelzate Zuid zijn dit de gemeente Zelzate, de Vlaamse Landmaatschappij, Groep Huyzentruyt, Sint-Jan-Baptist, Arcelor Mittal, North Sea Port, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, Vlaanderen Wegen en Verkeer. Uiteraard is er ook de inbreng van de sportclubs KVV Zelzate, De Murene, PC Zelzate, V.K. Kanaaljongens en Koninklijke Judoclub Zelzate.
Het realiseren van diverse park- en sportvoorzieningen met aandacht voor het betrekken en samenbrengen van verschillende gebruikers Daarnaast het realiseren van een betere en veiligere ontsluiting van het gebied voor fietsers en wandelaars. Tevens het behouden en versterken van het groene karakter van het gebied.
De sportclubs die er hun intrek nemen zijn: KVV Zelzate, De Murene, PC Zelzate, V.K. Kanaaljongens en Koninklijke Judoclub Zelzate. Daarnaast blijft Scoutsgroep De Kievit er ook aanwezig.
De site moet uitgroeien tot een belangrijke ontspannigspool binnen de gemeente voor tal van doelgroepen. Voor jongeren: de scouts is reeds gelegen in het parkgebied, maar hier ligt potentieel naar het voorzien van aangepaste speelomgeving. Voor sporters: door het voorzien van de sportactiviteiten van KVV Zelzate, De Murene, PC Zelzate, V.K. Kanaaljongens en Koninklijke Judoclub Zelzate. Ook de recreatieve sporter kan gebruik maken een Finse looppiste, wandelpaden en aansluitende MTB-routes. Voor Sint-Jan-Baptiste zal een zorgpad worden aangelegd, wat ten voordele is voor het welzijn van de patiënten. Voor wie groene vingers heeft voorzien we de volkstuintjes en een pluktuin. Door het open karakter van de infrastructuur kan iedereen genieten van deze groene long in Zelzate.
We streven ernaar om medio 2022 de site in gebruik te nemen, waar aansluitend het parkgebied zal worden ontwikkeld. De vooropgestelde timing is steeds afhankelijk van de doorlooptijd van de vergunningstrajecten.
Via de Suikerkaai rijd je voorbij Sint-Jan-Baptiste naar de nieuwe site. Van de Grote Markt is dit met de auto 3 minuten rijden en met de fiets slechts 7 minuten. Tevens wordt een nieuw fietspad aangelegd aan de noordrand van het koppelingsgebied.
De exploitatie van de sportsite en de manier van uitbating zal tijdens de komende besprekingen met de verschillende verenigingen uitvoerig aan bod komen. Er wordt gestreefd naar een werkend geheel die een meerwaarde moet zijn voor alle stakeholders.
De site aan de Verbroederingslaan wordt ontwikkeld door cvba Wonen en Groep Huyzentruyt.
In totaal worden 214 woonentiteiten gecreëerd. Daarvan zijn er 94 grondgebonden ééngezinswoningen, 72 appartementen en 48 sociale wooneenheden.
De maximale bouwhoogte, in het midden van de site, zal zes bouwlagen bedragen, met op de bovenste verdieping als een teruggetrokken bouwlaag. De overige inplanting van de wooneenheden wordt in overeenstemming gebracht met de omliggende bebouwing.
Uiteraard. In totaal zullen 48 woonentiteiten door de cvba Wonen voor verhuur worden aangeboden. Dit op basis van de visie op het woonbeleid van het gemeentebestuur. Ook de ontwikkelaar Groep Huyzentruyt zal aan de hand van een geconventioneerd woonaanbod tegemoetkomen aan de woonnoden van de Zelzatenaar.
Er wordt gestreefd om de bomenrij maximaal te vrijwaren. Nieuwe aanplanting wordt tevens voorzien i.f.v. de noodzaak.
De exacte timing hangt af van de detailuitwerking van de plannen. De volgende maanden wordt hard gewerkt aan het opstellen van de nodige vergunningsdocumenten. De realisatie van het woongebied is echter wel afhankelijk van de realisatie van de sportsite in het koppelingsgebied. We voorzien dat de sportclubs medio 2022 hun intrek nemen op de nieuwe locatie. Aansluitend start de realisatie van het woonproject eind 2022.
Een groene omgeving was het uitgangspunt van dit ontwerp en daar zal zeker voldoende aandacht aan besteed worden. Mits een combinatie van diverse open ruimtes en aangeplante perken zal een dynamisch geheel ontstaan.
Uiteraard, niet enkel de bewoners moeten kunnen genieten van deze nieuwe, groene buurt, maar ook alle omwonenden en alle Zelzatenaren.
Er wordt voldoende parkeerruimte voorzien, maar we houden auto’s zoveel mogelijk aan de rand van het domein. Niet alleen omwille van de veiligheid, maar en vooral om het groen en de rust zoveel mogelijk te vrijwaren. Parkeren voor de meergezinswoningen zal ondergronds worden voorzien. Voor de grondgebonden ééngezinswoningen zal parkeerruimte worden voorzien aan de rand van de site.
De gemeente en de ontwikkelaars zullen samenwerken om een voortrekkersrol te spelen rondom duurzame mobiliteit. Dit door ruimte te voorzien voor deelauto’s en oplaadpunten voor auto’s en fietsen. Op deze manier wenst de gemeente de parkeerdruk rondom de site verder te verlagen.
Er wordt geopteerd voor verwarming op lage temperatuur, zodat er eenvoudig aangesloten kan worden op een toekomstig warmtenet.
Via deze website zal op regelmatige basis gecommuniceerd worden over de stand van zaken. Van zodra meer info beschikbaar zal je het hier lezen.