Logo Main

Veelgestelde vragen

Vraag & antwoord

Door de ontwikkeling van een woongebied in de Verbroederingslaan voorziet de ontwikkelaar in de realisatie van een nieuwe sportsite in het park- en recreatiedomein Zelzate Zuid.

De plannen voor beide sites zijn concreet uitgewerkt. De omgevingsvergunning voor het verkavelen van de gronden is definitief verleend. De sportsite beschikt eveneens over de nodige vergunningen en de bouw is gestart.

Door dit uniek initiatief creëert Zelzate voor alle inwoners een fantastische park- en recreatieomgeving, met daarin een fonkelnieuw sportcomplex voor vijf sportclubs. Op de huidige sportterreinen ontstaat een doordacht woongebied, waar een combinatie wordt gemaakt tussen één- en meergezinswoningen, betaalbaar wonen in een groene omgeving. Door de creatie van het woongebied en de inbreng van de vele partners maakt het de gemeente Zelzate mogelijk om deze beide projecten te realiseren.

In de Verbroederingslaan zijn dat - naast het lokaal bestuur Zelzate - Groep Huyzentruyt en cvba Wonen. In Zelzate Zuid zijn dit het lokaal bestuur Zelzate, de Vlaamse Landmaatschappij, Groep Huyzentruyt, Sint-Jan-Baptist, Arcelor Mittal, North Sea Port, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid afdeling Wegen en verkeer en afdeling Maritieme toegang. Uiteraard is er ook de inbreng van de sportclubs KVV Zelzate, De Murene, PC Zelzate, V.K. Kanaaljongens, F.C. Retro en Koninklijke Judoclub Zelzate.

Het realiseren van diverse park- en sportvoorzieningen met aandacht voor het betrekken en samenbrengen van verschillende gebruikers Daarnaast het realiseren van een betere en veiligere ontsluiting van het gebied voor fietsers en wandelaars. Tevens het behouden en versterken van het groene karakter van het gebied.

De sportclubs die er hun intrek nemen zijn: KVV Zelzate, De Murene, PC Zelzate, V.K. Kanaaljongens, F.C. Retro en Koninklijke Judoclub Zelzate. Daarnaast blijft Scoutsgroep De Kievit er ook aanwezig.

De site moet uitgroeien tot een belangrijke ontspannigspool binnen de gemeente voor tal van doelgroepen. Voor jongeren: de scouts is reeds gelegen in het parkgebied, maar hier ligt potentieel naar het voorzien van aangepaste speelomgeving. Voor sporters: door het voorzien van de sportactiviteiten van KVV Zelzate, De Murene, PC Zelzate, V.K. Kanaaljongens, F.C. Retro en Koninklijke Judoclub Zelzate. Ook de recreatieve sporter kan gebruik maken van wandelpaden en aansluitende MTB-routes. Voor Sint-Jan-Baptiste zal een zorgpad worden aangelegd, wat ten voordele is van het welzijn van de patiënten. Voor wie groene vingers heeft, voorzien we volkstuintjes. Door het open karakter van de infrastructuur kan iedereen genieten van deze groene long in Zelzate.

De werken zijn gestart begin 2023. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de sportclubs er terecht vanaf 2024.

Als je met de fiets vertrekt op de Grote Markt, bereik je 7 minuten later de nieuwe site. Er wordt een nieuw afzonderlijk fietspad voorzien langs de Suikerkaai. Via de Suikerkaai rij je voorbij Sint-Jan-Baptist naar de nieuwe site. Op termijn wordt samen met het park ook een fietssnelweg aangelegd aan de noordrand. 
Met de wagen rij je via de Suikerkaai voorbij Sint-Jan-Baptist naar de nieuwe site. Vanaf de Grote Markt is het 3 minuten rijden.

De exploitatie van de sportsite en de manier van uitbating zal tijdens de komende besprekingen met de verschillende verenigingen uitvoerig aan bod komen. Er wordt gestreefd naar een werkend geheel die een meerwaarde moet zijn voor alle stakeholders.
De site aan de Verbroederingslaan wordt ontwikkeld door cvba Wonen en Groep Huyzentruyt.
In totaal worden 214 woonentiteiten gecreëerd. Daarvan zijn er 94 grondgebonden ééngezinswoningen, 72 appartementen en 48 sociale wooneenheden.
De maximale bouwhoogte, in het midden van de site, zal zes bouwlagen bedragen, met op de bovenste verdieping als een teruggetrokken bouwlaag. De overige inplanting van de wooneenheden wordt in overeenstemming gebracht met de omliggende bebouwing.

Uiteraard. In totaal zullen 48 woonentiteiten door de cvba Wonen voor verhuur worden aangeboden. Dit op basis van de visie van het lokaal bestuur op het woonbeleid. Ook de ontwikkelaar Groep Huyzentruyt zal aan de hand van een geconventioneerd woonaanbod tegemoetkomen aan de woonnoden van de Zelzatenaar.

Van zodra het nieuwe sportcomplex een feit is en alle voetbalploegen definitief verhuisd zijn uit de Verbroederingslaan, kunnen de eerste werken voor de nieuwe betaalbare woonwijk beginnen. Eind dit jaar, ten laatste begin volgend jaar, wordt het oude oefencomplex gesloopt. Wanneer alles volgens de huidige planning blijft verlopen, zullen de eerste gezinnen zich in 2025 in de nieuwe woonwijk vestigen.

Een groene omgeving was het uitgangspunt van dit ontwerp en daar zal zeker voldoende aandacht aan besteed worden. Mits een combinatie van diverse open ruimtes en aangeplante perken zal een dynamisch geheel ontstaan.
Uiteraard, niet enkel de bewoners moeten kunnen genieten van deze nieuwe, groene buurt, maar ook alle omwonenden en alle Zelzatenaren.
Er wordt voldoende parkeerruimte voorzien, maar we houden auto’s zoveel mogelijk aan de rand van het domein. Niet alleen omwille van de veiligheid, maar en vooral om het groen en de rust zoveel mogelijk te vrijwaren. Parkeren voor de meergezinswoningen zal ondergronds worden voorzien. Voor de grondgebonden ééngezinswoningen zal parkeerruimte worden voorzien aan de rand van de site.
De gemeente en de ontwikkelaars zullen samenwerken om een voortrekkersrol te spelen rondom duurzame mobiliteit. Dit door ruimte te voorzien voor deelauto’s en oplaadpunten voor auto’s en fietsen. Op deze manier wenst de gemeente de parkeerdruk rondom de site verder te verlagen.

Er wordt geopteerd voor verwarming op lage temperatuur, zodat er eenvoudig aangesloten kan worden op een eventueel toekomstig warmtenet.

Via deze website zal op regelmatige basis gecommuniceerd worden over de stand van zaken. Van zodra meer info beschikbaar zal je het hier lezen.