Logo Main
[:swvar:ufile:4:description:]

Project

Verbroederingslaan

Hier komt een nieuw woonproject waar u kan wonen, leven én ontspannen in een verbonden, groene omgeving. En dat middenin het centrum van Zelzate.

Info

Algemene informatie

214 betaalbare woonentiteiten in een groene omgeving: 94 grondgebonden ééngezinswoningen, 72 appartementen en 48 sociale wooneenheden. Iedere toekomstige bewoner komt hier tot rust. Daarenboven hebben we ook voor duurzaamheid: kwalitatieve bouwmaterialen, oplaadpunten voor auto's en fietsen, maar vooral een plek waar mens en dier samen komen. Verbondenheid staat centraal.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

De site aan de Verbroederingslaan wordt ontwikkeld door cvba Wonen en Groep Huyzentruyt.
In totaal worden 214 woonentiteiten gecreëerd. Daarvan zijn er 94 grondgebonden ééngezinswoningen, 72 appartementen en 48 sociale wooneenheden.
De maximale bouwhoogte, in het midden van de site, zal zes bouwlagen bedragen, met op de bovenste verdieping als een teruggetrokken bouwlaag. De overige inplanting van de wooneenheden wordt in overeenstemming gebracht met de omliggende bebouwing.
Uiteraard. In totaal zullen 48 woonentiteiten door de cvba Wonen voor verhuur worden aangeboden. Dit op basis van de visie op het woonbeleid van het gemeentebestuur. Ook de ontwikkelaar Groep Huyzentruyt zal aan de hand van een geconventioneerd woonaanbod tegemoetkomen aan de woonnoden van de Zelzatenaar.
Er wordt gestreefd om de bomenrij maximaal te vrijwaren. Nieuwe aanplanting wordt tevens voorzien i.f.v. de noodzaak.
De exacte timing hangt af van de detailuitwerking van de plannen. De volgende maanden wordt hard gewerkt aan het opstellen van de nodige vergunningsdocumenten. De realisatie van het woongebied is echter wel afhankelijk van de realisatie van de sportsite in het koppelingsgebied. We voorzien dat de sportclubs medio 2022 hun intrek nemen op de nieuwe locatie. Aansluitend start de realisatie van het woonproject eind 2022.
Een groene omgeving was het uitgangspunt van dit ontwerp en daar zal zeker voldoende aandacht aan besteed worden. Mits een combinatie van diverse open ruimtes en aangeplante perken zal een dynamisch geheel ontstaan.
Uiteraard, niet enkel de bewoners moeten kunnen genieten van deze nieuwe, groene buurt, maar ook alle omwonenden en alle Zelzatenaren.
Er wordt voldoende parkeerruimte voorzien, maar we houden auto’s zoveel mogelijk aan de rand van het domein. Niet alleen omwille van de veiligheid, maar en vooral om het groen en de rust zoveel mogelijk te vrijwaren. Parkeren voor de meergezinswoningen zal ondergronds worden voorzien. Voor de grondgebonden ééngezinswoningen zal parkeerruimte worden voorzien aan de rand van de site.
De gemeente en de ontwikkelaars zullen samenwerken om een voortrekkersrol te spelen rondom duurzame mobiliteit. Dit door ruimte te voorzien voor deelauto’s en oplaadpunten voor auto’s en fietsen. Op deze manier wenst de gemeente de parkeerdruk rondom de site verder te verlagen.
Er wordt geopteerd voor verwarming op lage temperatuur, zodat er eenvoudig aangesloten kan worden op een toekomstig warmtenet.
Via deze website zal op regelmatige basis gecommuniceerd worden over de stand van zaken. Van zodra meer info beschikbaar zal je het hier lezen.